top of page

Algemene voorwaarden

Definities

 • Bedenktijd: De periode waarin een consument-gebruiker gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht.

 • Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met een aanbieder genaamd "BP-Goods".

 • Dag: Een kalenderdag.

 • Ontbindingsrecht: Het recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 • BP-Goods): Het bedrijf dat producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst tussen een consument en kwalitatief, tot stand gekomen via een specifiek systeem voor op afstand sluiten van overeenkomsten.

 • Schriftelijk: Hieronder valt ook elektronische communicatie, zoals e-mail, op voorwaarde dat de afzender geïdentificeerd is en de communicatie authentiek is.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BP-Goods en op alle overeenkomsten op afstand die gesloten worden tussen BP-Goods en consument.

Ontbindingsrecht

De consument heeft het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van het product door de consument, of door een vertegenwoordiger die door de consument is aangewezen, of op een door de consument gekozen afleverlocatie, de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Uitsluiting van het Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 • Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd.

 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 • Producten die niet kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard.

 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

 • Producten waarvan de prijs afhankelijk is van financiële marktschommelingen waarop kwalitatief geen invloed heeft.

Levering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BP-Goods heeft verstrekt. Bestellingen die voor 15:00 uur zijn afgerond, worden doorgaans binnen één werkdag geleverd. 

Garanties en Conformiteit

BP-Goods biedt geen aanvullende garanties met betrekking tot geleverde producten. BP-Goods geeft geen garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten nadat de verpakking door de consument is geopend of na de vermelde houdbaarheidsdatum op de verpakking.

De consument moet de producten gebruiken volgens het gebruiksadvies van BP-Goods, dat te vinden is op de website. Producten moeten voldoen aan de redelijke verwachtingen van de consument. 

Vergoeding, reparatie of vervanging vanwege een gebrek aan een product komt te vervallen als het gebrek het gevolg is van onzorgvuldig, onjuist of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op een andere manier dan volgens het bewaaradvies of onjuist onderhoud door de consument.

Klachten en Geschillen

Op overeenkomsten tussen BP-Goods en de consument is alleen het Nederlandse recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan BP-Goods worden gemeld binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.

bottom of page